เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่4450/2542 
บริษัทอัลคาเทล (ประเทศไทย) จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 587 ประมวลรัษฎากร

บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ลักษณะแห่งตราสาร 4

โจทก์ได้ทำสัญญาซื้อขายเครื่องชุมสายโทรศัพท์และอุปกรณ์ประกอบพร้อมทั้งการ ติดตั้ง ในเรื่องตีความในสัญญานั้น จะต้องพิจารณาถึงเจตนาอันแท้จริงของคู่สัญญา ประกอบกับถ้อยคำสำนวนในสัญญาด้วย การที่คู่สัญญาได้แยกราคาค่าเครื่องชุมสายโทรศัพท์ออกจากราคาค่าแรงงาน ติดตั้งและค่าฝึกอบรมอย่างชัดเจน แสดงว่าโจทก์กับกองทัพเรือเจตนาทำสัญญาซื้อขายเครื่องชุมสายโทรศัพท์และอุปกรณ์ประกอบ กับสัญญาจ้างทำของคือติดตั้งเครื่องชุมสายโทรศัพท์ แยกต่างหากจากกันเป็นสองลักษณะในสัญญาฉบับเดียวกันหาใช่คู่สัญญาเจตนาทำสัญญาจ้างทำของโดยตกลง ให้โจทก์เป็นผู้จัดหาสัมภาระไม่ เมื่อโจทก์นำรายรับในส่วนค่าติดตั้งมาชำระภาษีการค้าไว้ครบถ้วนแล้ว จึงฟังได้ว่าโจทก์ได้ชำระภาษีการค้าในส่วนสัญญาจ้างทำของ จำเลยจึงไม่มีอำนาจประเมินให้โจทก์เสียภาษีการค้าอีก
กรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งรับที่จะเสียอากรตามสัญญา ไม่ยอมเสียอากรโดยปิดอากรแสตมป์ในตราสารหรือในสัญญา กรมสรรพากรยังคงมีอำนาจประเมินเรียกเก็บค่าอากรและ
ค่าเพิ่มอากรจากผู้มีหน้าที่ต้องเสียอากรตามประมวลรัษฎากรเฉพาะมูลค่าส่วนที่เป็นสัญญาจ้างทำของเท่านั้น

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021