เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่3775/2542 
บริษัท นิตาการโยธา จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 84

โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติมตามมาตรา 83/4 ซึ่งการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติมนี้ มาตรา 84 มิให้นำเครดิตภาษีที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือนภาษีมาชำระภาษี มูลค่าเพิ่ม เพียงแต่ให้สิทธิในการขอคืนภาษีได้ โจทก์จะต้องนำภาษีมาชำระพร้อมยื่นแบบแสดงรายการเพิ่มเติมตามมาตรา 83/4 โจทก์จะนำเครดิตภาษีที่เหลืออยู่ไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีที่มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติม เพราะยื่นแบบแสดงรายการภาษีไม่ถูกต้อง ตามมาตรา 83/4 ไม่ได้
โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเดือนกรกฎาคม 2540 ลงรายการยอดซื้อที่ไม่มีสิทธิหักภาษีซื้อมารวมไว้ด้วย เมื่อโจทก์จะชำระภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติม โจทก์จึงควรนำยอดขายลบด้วยยอดซื้อที่แท้จริงเพื่อหาจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะชำระเพิ่มเติม

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021