เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่3517/2542 
นายไชยยันตร์ วานิชธนันกูลโจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร บัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภทการค้า 11 ค้าอสังหาริมทรัพย์

เดิมโจทก์ประกอบอาชีพทำการเกษตรสวนผัก และได้เปลี่ยนอาชีพมาค้าขายวีดีโอเทปและกั้นห้องตึกแถวให้ผู้อื่นเช่า กิจการของโจทก์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาท แม้โจทก์จะให้ผู้อื่นเช่าที่ดินพิพาททำนา แต่ก็ได้ผลประโยชน์ตอบแทนที่น้อยมาก ไม่คุ้มค่ากับจำนวนเงินที่โจทก์ได้ลงทุนซื้อที่ดินพิพาทมาเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม โจทก์ซื้อที่ดินมาประมาณ 2 ปี 7 เดือน ซึ่งเป็น ช่วงระยะเวลาอันสั้น แล้วโจทก์ก็ได้ขายที่ดินทั้งหมดให้แก่ผู้อื่นไปเมื่อโจทก์เห็นว่าที่ดินพิพาทมีราคา สูงกว่าราคาที่ซื้อมาหลายเท่าตัว ตามพฤติการณ์ของโจทก์แสดงให้เห็นว่า โจทก์ไม่ได้ประสงค์จะเก็บ ที่ดินพิพาทไว้เพื่อทำเกษตรกรรม การที่โจทก์ซื้อที่ดินพิพาทมาแล้วขายไปดังกล่าวเข้าลักษณะซื้อมา ขายไปหากเห็นว่าที่ดินมีราคาสูงขึ้นและจะได้ผลกำไรดี การกระทำของโจทก์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เป็นการกระทำเพื่อมุ่งในทางค้าหรือหากำไร โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องนำเงินได้จากการขายที่ดินพิพาทมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี และภาษีการค้า ตามบัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภทการค้า 11 การค้าอสังหาริมทรัพย์

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021