เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1499/2542 
บริษัท พร้อมมิตร เอส เอ เอฟที จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 82/5(5)

บริษัทเพอร์มาคอนสตรัคชั่น จำกัด มิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงไม่มีสิทธิเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและออกใบกำกับภาษีให้แก่โจทก์ การที่บริษัท เพอร์มาคอนสตรัคชั่น จำกัด เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากโจทก์ จึงเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจที่จะกระทำได้และออกใบกำกับภาษีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ไม่มีหน้าที่ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท เพอร์มาคอนสตรัคชั่น จำกัด หากเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนเรียกเก็บแล้ว ย่อมไม่เป็นภาษีซื้อของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นผู้ซื้อสินค้านั้น ตามมาตรา 82/5(5) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้นแม้โจทก์จะได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มให้บริษัท เพอร์มาคอนสตรัคชั่น จำกัดไปแล้วก็ตาม โจทก์ก็ไม่มีสิทธิที่จะนำภาษีซื้อดังกล่าวไปหักออกจากภาษีขายของโจทก์ ตามมาตรา 82/3 ได้ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัท เพอร์มาคอนสตรัคชั่น จำกัด ไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกับโจทก์ แม้โจทก์จะชำระภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท เพอร์มาคอนสตรัคชั่น จำกัด ไปโดยสุจริต โจทก์จะนำภาษีซื้อดังกล่าวไปหักออกจากภาษีขายของโจทก์ไม่ได้ เมื่อโจทก์นำภาษีซื้อดังกล่าวไปหักออกจากภาษีขาย จึงมีผลเท่ากับโจทก์เสียภาษีไม่ครบถ้วน เจ้าพนักงานประเมินย่อมมีอำนาจประเมินให้โจทก์ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021