เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1463/2542  
บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่องขอให้จำเลยชำระเงินภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 วรรค 2

โจทก์ประกอบธุรกิจปลูกสร้างอาคารชุดและอาคารพาณิชย์เพื่อขาย ให้เช่า และให้สิทธิเก็บกิน โจทก์มีรายได้ตามงวดของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ซึ่งเงินที่ผู้จะซื้อชำระให้แก่โจทก์ไม่ว่าจะเป็นเงินที่ชำระในวันทำสัญญาเป็นรายงวดหรือวันโอนกรรมสิทธิ์ก็ตาม เงินจำนวนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของราคาห้องชุด หาใช่เป็นเงินมัดจำที่ผู้จะซื้อวางไว้ในการเข้าทำสัญญา ดังนั้น เมื่อโจทก์ใช้ระบบบัญชีเกณฑ์สิทธิในการคำนวณกำไรสุทธิ โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องนำค่าห้องชุดที่ผู้จะซื้อชำระให้แก่โจทก์ ไม่ว่าจะชำระในวันทำสัญญาหรือชำระเป็นรายงวดมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เพราะเป็นรายได้ของโจทก์ที่เกิดขึ้นแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ตามมาตรา 65 วรรค 2 แห่งประมวลรัษฎากร

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021