เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่7287/2541 
นายมีเอก วรสีหะ กับพวก รวม 2 คน โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก รวม 4 คน

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประเภทการค้า 11 (ค้าอสังหาริมทรัพย์)

โจทก์ที่ 2 ด้วยความยินยอมของโจทก์ที่ 1 ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเนื้อที่ 37 ไร่เศษ ให้แก่บริษัท ว.จำกัด โดยไม่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ และมีข้อตกลงยอมให้บริษัท ว.จำกัด ทำการแบ่งแยกและจัดสรรที่ดินออกขายโดยโจทก์ที่ 2 เป็นผู้ขออนุญาตจัดสรรที่ดินในนามของโจทก์ที่ 2 ใช้ชื่อโจทก์ที่ 2 เป็นชื่อโครงการและผู้ซื้อรับโอนกรรมสิทธิ์จากโจทก์ที่ 2 โดยตรง บริษัท ว.จำกัด จะเข้าไปพัฒนาที่ดินและสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ทั้งนี้เพื่อให้ที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้น เข้าลักษณะประกอบธุรกิจเป็นทางค้าหากำไร ดังนั้นการที่โจทก์ที่ 2 โดยความรู้เห็นยินยอมของโจทก์ที่ 1 เป็นผู้ขออนุญาตจัดสรรที่ดินก็ดี ขอแบ่งแยกที่ดินออกเป็นแปลงย่อยของโจทก์ที่ 2 ก็ดี และจดทะเบียนโอนขายที่ดินแบ่งเป็นแปลงย่อยให้แก่ผู้ซื้อในนามของตนเองก็ดี จึงเป็นการแสดงออกแก่สาธารณชนว่า โจทก์ที่ 2 เป็นเจ้าของหรือมี ส่วนร่วมในโครงการจัดสรรที่ดิน ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า โจทก์ทั้งสองร่วมกับบริษัท ว. จำกัด ประกอบธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหากำไร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021