เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่5636/2541 
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์เอกชาติ จำกัด (มหาชน)โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก รวม 4 คน

จำเลย
เรื่อง เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ค่าภาษีอากรจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 19 87 ตรี (เดิม) 88 ทวิ (เดิม) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 มาตรา 21 (2)

การออกหมายเรียกตรวจสอบเกี่ยวกับภาษีการค้า ตามมาตรา 87 ตรี (เดิม) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของมาตรา 19 แห่งประมวลรัษฎากร อันเป็นบทบัญญัติทั่วไป และเมื่อเจ้าพนักงานประเมินได้ออกหมายเรียกตามมาตรา 87 ตรี (เดิม) แห่งประมวลรัษฎากร อันเป็นบทบัญญัติโดยเฉพาะแล้ว เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินภาษีการค้าได้ภายในกำหนดตามมาตรา 88 ทวิ (เดิม) แห่งประมวลรัษฎากร ในการเก็บภาษีการค้าที่ค้างอยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2535 ตามมาตรา 21(2) แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534 ที่กำหนดให้บทบัญญัติหมวด 4 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ยังคงใช้บังคับต่อไป สำหรับการจัดเก็บภาษีการค้าที่ค้างอยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2535

คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.11/2529ฯ ลงวันที่ 10 กันยายน 2529 เป็นเพียงระเบียบ ที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดเพื่อเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติไปในทางเดียวกันเท่านั้น ไม่ใช่กฎหมาย ดังนั้นจึงไม่มีผลผูกพันให้ศาลที่จะพิจารณาว่าการที่เจ้าพนักงานสรรพากรของจำเลย ให้งดหรือลดเบี้ยปรับมานั้นถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ และศาลยังมีอำนาจที่จะงดหรือลดเบี้ยปรับได้เองในกรณีที่มีเหตุอันสมควร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021