เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่5544/2541 
บริษัท ยูโนแคลไทยแลนด์ จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ค่าภาษีอากรจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 มาตรา 27 พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 มาตรา 65 ฉ (8)

โจทก์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของหมู่เกาะเบอร์มิวดา โจทก์รับโอนกิจการปิโตร-เลียมจากบริษัท ยูโนแคลไทยแลนด์ อิงค์ ซึ่งเดิมชื่อบริษัท ยูเนี่ยนออยล์ ออฟ ไทยแลนด์ จำกัด จำเลยได้มีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนประจำปีในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2524 ถึง 31 กรกฎาคม 2525 ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากสำนักงานใหญ่ โดยไม่ให้นำมาตัดเป็นค่าใช้จ่ายตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 มาตรา 65 ฉ บัญญัติว่า ".........รายจ่ายตามปกติและจำเป็นในจำนวนไม่เกินสมควรและได้จ่ายไปทั้งหมดเฉพาะในกิจการปิโตรเลียม.........ให้รวมถึง..........(8) รายจ่ายของสำนักงานใหญ่เท่าที่จัดสรรได้โดยสมควรว่าเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมของบริษัท.........." ฉะนั้น รายจ่ายที่เป็นข้อพิพาทในคดีนี้ตามมาตรา 65 ฉ (8) ต้องเป็นรายจ่ายของสำนักงานใหญ่เป็นผู้จัดสรรโดยสมควรบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ไม่เคยส่งรายละเอียดและหลักฐานแสดงค่าใช้จ่ายที่จัดสรรให้แก่โจทก์ มีแต่เพียงตัวเลขการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่ควรจัดสรรให้บริษัทลูกในประเทศไทยโจทก์ แต่ก็มิได้มีการจัดสรรมาจริง และไม่มีหลักฐานใดแสดงให้เห็นที่มาของค่าใช้จ่าย เมื่อโจทก์ไม่สามารถ พิสูจน์หรือแยกให้เห็นว่ารายจ่ายใดบ้างที่เป็นรายจ่ายของสำนักงานใหญ่จัดสรรมาให้ โจทก์จึงอ้างเป็นรายจ่ายเพื่อกิจการในบริษัทโจทก์และนำมาหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิหรือผลขาดทุนสุทธิหาได้ไม่

อีกทั้งการที่บริษัทยูเนี่ยน ออยล์ ออฟแคลิฟอร์เนีย จำกัด (ที่อ้างเป็นบริษัทฯ สำนักงานใหญ่) ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ยูเนี่ยน ออยล์ ออฟ ไทยแลนด์ จำกัด มีผลเพียงให้บริษัททั้งสองมีลักษณะเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน หาใช่ว่าเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่โจทก์รับโอนกิจการมาหรือของโจทก์ไม่ ดังนั้นค่าใช่จ่ายของบริษัท ยูเนี่ยน ออยล์ ออฟ แคลิเฟอร์เนีย จำกัด อันเกิดจากการให้ความช่วยเหลือและให้บริการแก่บริษัท ยูเนี่ยน ออยล์ ออฟ ไทยแลนด์ จำกัด ก็หาใช่รายจ่ายที่อาจจัดสรรหรือได้รับจัดสรรจากสำนักงานใหญ่ตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ปิโตรเลียมฯ มาตรา 65 ฉ (8) ไม่ การแจ้งเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนประจำปีของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จึงชอบแล้ว

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021