เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่5435/2541 
กรมสรรพากรโจทก์

บริษัท เมอร์เมดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

จำเลย
เรื่อง สัญญาค้ำประกันการทำงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 107, 153

เจ้าหนี้ผู้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายมีหน้าที่ต้องนำพยานหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพื่อพิสูจน์ว่าหนี้ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้นั้นมีอยู่จริงและลูกหนี้ต้องรับผิดในหนี้นั้น เจ้าหนี้จึงจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ การที่เจ้าหนี้เพียงแต่ยื่นคำขอรับชำระหนี้โดยมีพยานเอกสารเป็นหลักฐานประกอบคำขอรับชำระหนี้ แต่มิได้นำพยานบุคคลมาสืบประกอบให้ครบถ้วนตามขั้นตอนการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และจะให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทำความเห็นในคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้โดยอาศัยเพียงเอกสารที่ส่งพร้อมกับคำขอรับชำระหนี้เท่านั้นย่อมเป็นการไม่ชอบ ที่ผู้รับมอบอำนาจเจ้าหนี้มิได้ไปพบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามนัดครั้งแรกเนื่องจากมีปัญหาจราจร ครั้งที่สองเนื่องจากไปอบรม จึงไม่ได้นำพยานไปให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวน การที่ไม่ได้นำพยานไปให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนก็เนื่องจากเหตุผลส่วนตัวของผู้รับมอบอำนาจเจ้าหนี้เอง และหากผู้รับมอบอำนาจเจ้าหนี้แจ้งเหตุขัดข้องให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ก็มีเหตุให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์พิจารณาเลื่อนการสอบสวนพยานเจ้าหนี้ออกไปได้ แต่ผู้รับมอบอำนาจเจ้าหนี้ก็หาได้กระทำไม่ การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีความเห็นให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้จึงชอบด้วยเหตุผลแล้ว

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021