เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2484/2541 
บริษัท วอลโว่ ประเทศไทย จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 77(1), 79(8), 87(2) (เดิม)

โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการผลิตรถยนต์เพื่อจำหน่าย โจทก์ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท วอลโว่ประเทศสวีเดนให้เป็นผู้นำเข้าชิ้นส่วนและอุปกรณ์ เพื่อผลิตรถยนต์วอลโว่ขายในประเทศไทย โจทก์ได้จ้างให้บริษัทฯ อื่นในประเทศไทยซึ่งมีโรงงานประกอบรถยนต์อยู่แล้วเป็นผู้ประกอบรถยนต์วอลโว่ให้โจทก์ในประเทศไทย โจทก์จะผลิตรถยนต์ตามแบบมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีอุปกรณ์มาตรฐาน รวมถึงเครื่องปรับอากาศและเครื่องเล่นวิทยุเทปด้วย รถยนต์ที่ผลิตขึ้นจึงเหมาะสมแก่การใช้งานได้ทันที โดยไม่จำต้องตกแต่งดัดแปลงหรือเพิ่มอุปกรณ์พิเศษ โจทก์จะเป็นผู้จัดจำหน่ายรถยนต์สำเร็จรูปให้แก่ลูกค้า เมื่อโจทก์กำหนดราคาขายปลีกแล้วโจทก์ได้แจ้งราคาขายปลีกให้พนักงานของจำเลยทราบ โจทก์ไม่เคยขายหรือเสนอขายอุปกรณ์พิเศษสำหรับตกแต่งรถยนต์ให้แก่ลูกค้า ตามบทบัญญัติ มาตรา 77 และ 79 (8) แห่งประมวลรัษฎากรกำหนดไว้ว่า รายรับหรือมูลค่าของรถยนต์ที่จะต้องนำมาคำนวณเสียภาษีการค้าคือ ราคาตลาดของรถยนต์ที่ซื้อขายกันเป็นเงินสดอันผู้ขายได้ตั้งไว้โดยสุจริตและเปิดเผย ซึ่งจำเลยก็ไม่เคยทักท้วงหรือโต้แย้งว่าราคาที่โจทก์แจ้งไปให้ทราบนั้น ไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ถูกต้องแต่อย่างใด และที่จำเลยอ้างราคารถยนต์ของโจทก์ในนิตยสารเกี่ยวกับรถยนต์ ปรากฏว่านอกจากราคาตามนิตยสารรถยนต์จะมีราคาไม่ตรงกันแล้ว จำเลยก็มิได้นำสืบให้เห็นว่า โจทก์เป็นผู้ลงประกาศราคารถยนต์ในนิตยสารดังกล่าว จึงรับฟังได้จากพยานหลักฐานโจทก์ว่าราคารถยนต์ตามที่โจทก์ตั้งไว้ และแจ้งให้จำเลยทราบนั้น เป็นราคาตลาดของรถยนต์ที่ซื้อขายกันเป็นเงินสดอันผู้ขายปลีกตั้งไว้โดยสุจริตและเปิดเผย พยานหลักฐานจำเลยไม่มีน้ำหนักพอที่จะให้รับฟังหักล้างพยาน หลักฐานโจทก์หรือให้รับฟังเป็นอย่างอื่นได้ การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินจึงไม่ชอบ

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021