เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2394/2541 
กรมสรรพากร โจทก์

นายสุนทร ฉัตราสุวัฒน์ กับพวก รวม 3 คน

จำเลย

บริษัท คิงลี่ ออร์แกนไนเซชั่น จำกัด

จำเลยร่วม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 167 (เดิม) ประมวลรัษฎากร มาตรา 8, 30

การที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมินภาษีอากรให้จำเลยร่วมทราบถือได้ว่าเป็นการสั่งบังคับตามกฎหมายเพื่อให้ลูกหนี้ใช้หนี้ค่าภาษีอากรตามที่เรียกร้อง อันมีผลให้ลูกหนี้อาจต้องถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลาดโดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาล การสั่งบังคับดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการที่เจ้าหนี้ได้ทำการอันใดอันนับว่ามีผลเป็นอย่างเดียวกันเพื่อให้ใช้หนี้ตามที่เรียกร้อง ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 167 (เดิม) ซึ่งมีผลทำให้อายุความสิทธิเรียกร้องหนี้ค่าภาษีอากรตามหนังสือแจ้งการประเมินสะดุดหยุดลง แล้วเริ่มนับอายุความใหม่เมื่อพ้นระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน

การที่เจ้าพนักงานประเมินมีหนังสือแจ้งการประเมินให้บริษัทฯ จำเลยร่วมชำระโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงนายสมควร ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการและเป็นผู้แทนของบริษัทฯ จำเลยร่วม ถือได้ว่าบริษัทฯ จำเลยร่วมได้รับหนังสือแจ้งการประเมินแล้วตามประมวลรัษฎากร มาตรา 8 วรรคแรก หากบริษัทฯ จำเลยร่วมเห็นว่าการประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงานประเมินไม่ถูกต้อง หรือไม่ชอบอย่างไร ก็ชอบที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 30 แต่บริษัทฯ จำเลยร่วมมิได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในระยะเวลาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว หนี้ภาษีอากรค้างดังกล่าวย่อมเด็ดขาด บริษัทฯ จำเลยร่วมหมดสิทธิโต้แย้งว่า บริษัทฯ จำเลยร่วมปฏิบัติตามหมายเรียกของเจ้าพนักงานประเมินแล้ว เจ้าพนักงานประเมิน จึงไม่มีอำนาจประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 71(1) ไม่ว่าในทางฟ้องคดีหรือต่อสู้คดี

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021