เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่950/2541 
นายจันทร์ สุวรรณวงศ์โจทก์

นายอำเภอโนนสะอาด

จำเลย
นายสมชาย แสงศิริไพศาลจำเลยร่วม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 12

จำเลยร่วมเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด น. ผู้ค้างภาษีอากร จำเลยได้ใช้อำนาจตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร ยึดที่ดินซึ่งมีชื่อจำเลยร่วมเป็นผู้มีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์พร้อมบ้านไม้ 2 หลังบนที่ดินดังกล่าว เพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ภาษีอากรค้างของห้างหุ้นส่วนจำกัด น. แต่ปรากฏว่าที่ดินแปลงดังกล่าวทางราชการได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ทับกันบางส่วนระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วม ซึ่งเป็นการไม่ชอบและจะต้องถูกเพิกถอนในภายหลังก็ตาม แต่หนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นเพียงหลักฐานเบื้องต้นที่แสดงว่าใครเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน ฉะนั้นจึงไม่สามารถใช้ยันเจ้าของผู้ครอบครองที่ดินซึ่งมีสิทธิครอบครองที่ดินตามความเป็นจริงได้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ที่ดินที่จำเลยมีคำสั่งให้ยึดขายทอดตลาด โจทก์เป็นผู้ครอบครองไม่ใช่จำเลยร่วมเป็นผู้ครอบครองทั้งแปลง ที่ศาลทั้งสองพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ให้ยึดที่ดินบางส่วนจึงชอบแล้ว

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021