เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่327/2541 
กรมสรรพากร โจทก์

นางสาวเบญจพร ชุมวรฐายี

จำเลย
เรื่อง เพิกถอนการประเมินตามหนังสือแจ้งให้นำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420

การที่ไม่ได้เวียนประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบหนี้ภาษีอากรค้างของบริษัท ล. จำกัด เพื่อยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเกิดจากการกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยหรือไม่ เนื่องจากมีผู้รับหนังสือและประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แทนจำเลย ประกอบกับในช่วงเกิดเหตุอยู่ในระหว่างโยกย้ายที่ทำการสรรพากรเขตบางกะปิ มีงานยุ่งและเอกสารต่าง ๆ มีจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้ความว่า ขณะมีการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดทางแพ่งนั้น หนังสือที่ส่งประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ค้นหาไม่พบ พฤติการณ์ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้โจทก์เสียหายไม่อาจขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายได้ภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้เงินตามฟ้องแก่โจทก์

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021