เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่8489/2540 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญทิพย์โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป.รัษฎากร มาตรา 82/3, 83/4, 89 (2) (3) (4), 89/1

โจทก์ประกอบการค้ารับเหมาก่อสร้าง ได้ทำสัญญารับจ้างเหมาก่อสร้างอาคารกับกรมการแพทย์ไว้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2535 ต่อมาในปี 2535 ได้มีการยกเลิกภาษีการค้าและนำระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้แทน โจทก์ขอเลือกใช้สิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแทนภาษีการค้า ปรากฏว่าในเดือนกรกฎาคม 2535 โจทก์แสดงรายการไว้ในแบบ ภ.พ.30 ไม่มียอดขาย และโจทก์นำยอดซื้อและภาษีซื้อตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2535 รวม 7 เดือน มากรอกไว้ในแบบ ภ.พ.30 รวมเป็นยอดเดียวทำให้ยอดซื้อและภาษีซื้อสูงกว่าความเป็นจริง และจากการตรวจสอบเจ้าพนักงานตรวจพบว่า ในเดือนกรกฎาคม 2535 โจทก์มีรายได้จำนวน 5,020,250.- บาท แต่โจทก์นำไปแสดงไว้ในการยื่นแบบแสดงรายการการค้า (ภ.ค.40) เมื่อโจทก์มีความประสงค์ที่จะเลือกใช้สิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อขอใช้สิทธิในการขอคืนภาษีซื้อ แต่มิได้นำรายได้ดังกล่าวมาคำนวณเป็นยอดขายและภาษีขายในการยื่นแบบ ภ.พ.30 เมื่อรับทราบความผิดโจทก์ได้มีหนังสือขอความเป็นธรรมมายังกรมสรรพากรโดยของดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามประมวลรัษฎากร มาตรา 89(3)(4) และมาตรา 89/1 สำหรับเดือนภาษีมกราคมถึงเดือนภาษีกรกฎาคม 2535 ซึ่งกรมสรรพากรมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เพิ่มเติมให้ถูกต้องตั้งแต่เดือนมกราคม 2535 โดยให้นำยอดขายและภาษีขาย ยอดซื้อและภาษีซื้อที่เกิดจากสัญญาในแต่ละดือนมาคำนวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้อง ตามมาตรา 82/3 และ 83/4 แห่งประมวลรัษฎากร ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือตอบจากกรมสรรพากร โดยอนุมัติให้งดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ตามมาตรา 89(2) และมาตรา 89/1 แห่งประมวลรัษฎากร แต่ก่อนที่จะได้รับหนังสือตอบดังกล่าว เจ้าพนักงานได้ทำการประเมินโดยปรับปรุงและคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2535 ซึ่งโจทก์ได้ชำระแล้ว ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มของเดือนกรกฎาคมโจทก์มิได้ชำระเพราะเจ้าพนักงานประเมินระบุในหนังสือแจ้งการประเมินว่าภาษีซื้อที่แจ้งไว้สูงไปอยู่ระหว่างดำเนินการของดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม แต่เมื่อโจทก์ได้รับหนังสือตอบจากกรมสรรพากรดังกล่าว โจทก์มิได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มของเดือนกรกฎาคม 2535 ให้เสร็จสิ้นแต่อย่างใดทั้งหุ้นส่วนผู้จัดการของโจทก์ก็ได้เบิกความว่ายังมิได้มีการชำระ ดังนั้น การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จึงชอบด้วยกฎหมาย แต่การที่โจทก์กรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นแบบเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนกรกฎาคม 2535 ผิดพลาด นั้น น่าจะเนื่องจากโจทก์ไม่เข้าใจการกรอกแบบฟอร์มและวิธีการต่าง ๆ เพราะอยู่ในระยะแรกของการประกาศใช้ภาษี มูลค่าเพิ่ม โจทก์หาได้มีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงภาษีและทำให้เสียภาษีน้อยกว่าที่ควรจะต้องชำระ จึงให้งดเบี้ยปรับแก่โจทก์

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021