เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่8120/2540 
บริษัท เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์ จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 83 วรรคสอง , 89 (4)

แม้โจทก์จะมิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับยื่นปกติตามกำหนดเวลา ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 83 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากรก็ตาม แต่เมื่อยอดขายที่ต้องเสียภาษี ภาษีขาย ยอดซื้อที่เสียภาษีแล้ว ภาษีซื้อ ภาษีที่ชำระเกิน และภาษีสุทธิที่ชำระเกินตรงตามแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มที่โจทก์ยื่นไว้ทุกรายการ แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งโจทก์ยื่นปกติสำหรับเดือนภาษีมีนาคม 2536 จึงมิได้มีข้อผิดพลาดหรือมีการแสดงรายการภาษีไว้ไม่ถูกต้อง และ ไม่เป็นเหตุให้จำนวนภาษีในเดือนภาษีดังกล่าวคลาดเคลื่อนไปแต่อย่างใด ที่เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินให้โจทก์เสียเบี้ยปรับตามมาตรา 89(4) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่ชอบ
หมายเหตุ การที่ผู้เสียภาษีจะต้องเสียเบี้ยปรับตามมาตรา 89(4) นั้นต้องปรากฏว่าผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีได้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดโดยแสดงภาษีขายมากไปหรือแสดงภาษีซื้อไว้เกินไป เมื่อปรากฏว่าผู้เสียภาษีมิได้แสดงรายการเสียภาษีผิดพลาด เพียงแต่ยื่นแบบแสดงรายการพ้นกำหนด เจ้าพนักงานประเมินให้ผู้เสียภาษีเบี้ยปรับตาม (4) นี้ไม่ได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021