เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่7232/2540 
บริษัท ตันตกิตต์ จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ (4)

โจทก์ให้บริษัทในเครือและประธานกรรมการโจทก์กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี ในขณะที่โจทก์กู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นและเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 11 ถึง 18 ต่อปี แม้จะอ้างว่าบริษัทในเครือประสบกับภาวะขาดทุนไม่มีเงินหมุนเวียน หากไม่ให้กู้ยืมจะมีผลกระทบมา ถึงโจทก์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่โจทก์ก็ไม่มีพยานหลักฐานมาสนับสนุนว่าบริษัทในเครือดังกล่าวประสบกับภาวะขาดทุนจริง ส่วนประธานกรรมการแม้จะเคยช่วยเหลือโจทก์โดยค้ำประกันหนี้ของโจทก์และให้โจทก์กู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย ก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการที่ต้องจัดการงานของโจทก์ด้วยความระมัดระวังให้มากเสมือนกับจัดการงานของตัวเอง เพื่อให้กิจการของโจทก์ดำเนินไปด้วยดี การที่โจทก์ให้บริษัทในเครือและประธานกรรมการกู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำมาก ในขณะที่โจทก์ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าให้แก่เจ้าหนี้อื่นของโจทก์ จึงเป็นกรณีไม่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ตามราคาตลาดในวันกู้ยืมเงินได้ตามมาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021