เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่7231/2540 
นางสาวสายสุนีย์ คูหากาญจน์ ในฐานะทายาทโดยชอบธรรม โจทก์
และผู้จัดการมรดกของนายสรวง คูหากาญจน์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย
เรื่อง คดีปกครอง (ละเมิด)

การยึดทรัพย์ของนายสรวงฯ ผู้ค้างภาษีอากรเพื่อขายทอดตลาด และได้แจ้งคำสั่งยึดทรัพย์ให้นายสรวงฯ ทราบแล้ว ต่อมานายสรวงฯ ถึงแก่กรรม เจ้าพนักงานฯ ได้หมายเรียกทายาท ซึ่งรวมถึงโจทก์ ให้ส่งมอบทรัพย์สินของนายสรวงฯ และได้ส่งประกาศการขายทอดตลาดทรัพย์ของนายสรวงฯ ให้โจทก์และทายาทแล้ว ซึ่งโจทก์และทายาทได้มีการมอบอำนาจให้นางสุนันทาฯ เป็นผู้รับปลดเปลื้องหนี้สินของนายสรวงฯ ถือได้ว่าโจทก์และทายาทอื่นของนายสรวงฯ ได้รับทราบการขายทอดตลาดทรัพย์สินของนายสรวงฯ แล้ว แม้การขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าวมีราคาต่ำกว่าราคาประเมินเมื่อ ปี 2528 แต่ก็สูงกว่าราคาปานกลางที่กำหนดไว้ในการขายทอดตลาดครั้งนี้ เมื่อการขายทอดตลาดดำเนินไปโดยถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ปรากฏพฤติการณ์ที่ส่อให้เห็นว่าเป็นการสมรู้กันกดราคาซื้อ หรือไม่สุจริต การขายทอดตลาดทรัพย์พิพาทดังกล่าวจึงชอบแล้ว การกระทำของจำเลย จึงไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021