เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่7220/2540 
กรมสรรพากรโจทก์

นายสุรสิทธิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 26, 42 (9)

จำเลยขายที่ดินซึ่งได้รับยกให้จากมารดา โดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร จำเลยจะต้องแสดงขอยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในแบบ ภ.ง.ด.9 จึงจะได้รับยกเว้นภาษีดังกล่าว ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42(9) ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปีภาษีพิพาท และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 6) เรื่อง กำหนดระเบียบการยกเว้นเงินได้พึงประเมิน ประเภทการขายทรัพย์สิน ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งทางการค้าหรือหากำไร ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2521 ปรากฏว่าจำเลยไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.9 ไว้แต่อย่างใด ซึ่งเห็นได้แจ้งชัดว่าเป็นเรื่องที่จำเลยไม่รู้ถึงประกาศข้างต้น หาใช่จำเลยมีเจตนาหลีกเลี่ยงไม่ยอมชำระค่าภาษีไม่ เพราะหากจำเลยเพียงแต่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวแล้ว จำเลยก็ได้รับยกเว้นภาษีในเรื่องนี้อยู่แล้ว การไม่ปฏิบัติของจำเลยส่อแสดงเด่นชัดว่าจำเลยมิได้จงใจหลีกเลี่ยงภาษีอากรแต่อย่างใด
ส่วนภาษีเงินได้จากค่าเช่าอาคารมีจำนวนเพียงเล็กน้อย แม้จำเลยละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่เสียภาษีอากร แต่ปรากฏว่าจำเลยได้ให้ความร่วมมือในชั้นตรวจสอบเป็นอย่างดี กรณีจึงสมควรงดเงินเพิ่มตามประมวลรัษฎากร มาตรา 26 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปีภาษีพิพาท จำเลยคงต้องรับผิดชำระเงินภาษีอากร และเงินเพิ่ม ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร เท่านั้น

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021