เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่7142/2540 
บริษัทเตียง จิราธิวัฒน์ จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (3) , (19)

แม้บ้านพักจำนวน 6 หลัง ปลูกสร้างอยู่บนที่ดินของโจทก์ และผู้อยู่อาศัยในบ้าน ดังกล่าวเป็นกรรมการในบริษัทโจทก์ แต่บ้านพักดังกล่าวไม่ใช่ที่ทำการของบริษัทโจทก์ ทั้งกรรมการที่พักอาศัยในบ้านดังกล่าวก็เป็นกรรมการของบริษัทอื่นซึ่งเป็นบริษัทในเครือของโจทก์อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย จึงไม่อาจถือได้ว่าค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาของบ้านดังกล่าวที่โจทก์จ่ายไปเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไร หรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะของโจทก์ โจทก์จึงไม่อาจนำค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาดังกล่าวไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิของโจทก์ได้
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งตั้งเป็นดอกเบี้ยค้างจ่ายให้แก่บริษัทในเครือ ซึ่งมีกรรมการบริษัทเป็นชุดเดียวกันโดยไม่มีสัญญากู้ยืมเงินมาแสดง ฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้กู้ยืมเงินจากบริษัทในเครือดังกล่าว โจทก์จะนำดอกเบี้ยค้างชำระที่โจทก์ตั้งค้างจ่ายมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิไม่ได้

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021