เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่7035/2540 
บริษัท ชากรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 31 มาตรา 20 65 ทวิ (4)

เมื่อปรากฏว่าราคาที่ดินและทาวน์เฮ้าส์ที่โจทก์แจ้งในขณะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขายมิใช่ราคาอันแท้จริง เจ้าพนักงานประเมินย่อมมีอำนาจประเมินราคาขายที่ดินและทาวน์เฮ้าส์ที่แท้จริงตามพยานหลักฐานที่ปรากฏได้ แม้การคำนวณต้นทุนค่าก่อสร้างของโจทก์จากราคาค่าก่อสร้างของกรมโยธาธิการบวกด้วยกำไรร้อยละ 25 แล้วนำมารวมกับราคาที่ดินตาม ราคาประเมินของกรมที่ดินจะไม่สามารถหาราคาขายที่แท้จริงได้ แต่การคำนวณโดยอาศัยหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็มีเหตุผลอันสมควร เนื่องจากไม่สามารถหาหลักฐานอื่นมาแสดงได้ และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ดำเนินการให้สอบถามผู้ซื้อเพิ่มเติม ได้ความว่าราคาต่ำสุดของที่ดินและทาวน์เฮ้าส์ที่ผู้ซื้อได้ซื้อจากโจทก์สูงกว่าราคาขายตามการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็มีอำนาจแก้ไขการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินได้โดยราคาขายที่ปรากฏตามพยาน หลักฐานที่ได้ความมาถือเป็นราคาขายของโจทก์ แล้วปรับปรุงให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวเพิ่มเติมจากการประเมินของเจ้าพนักงานพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ตามกฎหมาย ตามมาตรา 31 วรรคสองแห่งประมวลรัษฎากร เพราะเป็นการแก้ไขการประเมินของ เจ้าพนักงานประเมินให้ถูกต้อง

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021