เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่6961/2540 
บริษัทคลับคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บัญชีอัตราภาษีการค้าประเภทการค้า 4 ชนิด 1 (ฉ) มาตรา 78

"การรับจ้างทำของ" ตามบัญชีอัตราภาษีการค้าประเภทการค้า 4 นั้น นอกจากจะหมายถึงสัญญาจ้างทำของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 587 แล้ว ยังหมายความรวมทั้งการขายส่วนประกอบต่าง ๆ การขายวัตถุพลอยได้และการให้บริการต่าง ๆ ด้วย
โจทก์ประกอบกิจการในลักษณะสโมสรซึ่งมีสถานที่ให้สมาชิกและแขกของสมาชิก รับประทานอาหารจัดการประชุมและพักผ่อนออกกำลังกาย โดยผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นเงินประมาณ 40,000 บาทถึง 100,000 บาท และค่าธรรมเนียมรายเดือนอีกเดือนละ 1,000 บาท ยกเว้นสมาชิกตลอดชีพไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายเดือนเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าจึงเป็นเสมือนส่วนหนึ่งของค่าสมาชิกรายเดือน แม้โจทก์จะต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สมาชิกเมื่อครบกำหนด 30 ปี แต่ในระหว่างที่ยังไม่คืน โจทก์ย่อมได้รับประโยชน์จากการใช้สอยเงิน ดังกล่าว ถือได้ว่าเงินค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้าเป็นเงินค่าตอบแทนการให้บริการต่าง ๆ โจทก์จึงต้องเสียภาษีการค้าจากรายรับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร มาตรา 78 บัญชีอัตราภาษีการค้าประเภทการค้า 4 การรับจ้างทำของชนิด 1 (ฉ)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021