เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่6904/2540 
นางสาวชลกร เจี่ยศิริกุลโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 77 มาตรา 78

โจทก์ซื้อที่ดินและตึกแถวมาเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2533 แล้วขายไปในราคา 2,500,000.-บาท เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2533 อันเป็นช่วงระยะเวลาอันสั้นห่างกันเพียง 2 เดือนเศษ แต่ได้กำไรเป็นเงินถึง 500,000 บาท ส่อแสดงให้เห็นว่าโจทก์ซื้อที่ดินและตึกแถวพิพาทมาแล้วขายไปโดยมุ่งในทางการค้าหรือหากำไร โจทก์จึงเป็นผู้ประกอบการค้าต้องเสียภาษีการค้าจากการขายที่ดินและตึกแถวดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร มาตรา 77 และ 78 ประกอบด้วยบัญชีอัตราภาษีการค้าประเภทการค้า 11 การค้าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น และเมื่อโจทก์มีเงินได้จากการ ขายอสังหาริมทรัพย์และเงินเดือน แต่ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไว้ โจทก์จึงต้องรับผิดชำระภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมาย การประเมินภาษีการค้าและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารายโจทก์และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จึงชอบแล้ว

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021