เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่6417/2540 
นายประวัติ ศักดิ์สุภาโจทก์

กรมสรรพากร ที่ 1 กับพวก

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร บัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภทการค้า 11

(ค้าอสังหาริมทรัพย์)

โจทก์ซื้อที่ดิน 7 แปลงเมื่อปี 2528 และซื้อที่ดินอีก 1 แปลงเมื่อปี 2530 และหลังจากนั้นไม่ถึง 1 ปี โจทก์ได้นำที่ดินทั้ง 8 แปลง และที่ดินที่เป็นของโจทก์เดิมมาจัดแบ่งแปลงและขอออกโฉนดที่ดินใหม่เป็น 4 แปลง เพื่อให้เหมาะแก่การทำรีสอร์ท และขายไปในวันเดียวกันทั้งสี่แปลง พฤติการณ์ของโจทก์จึงฟังได้ว่าเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์โดยมุ่งในทางการค้าหรือหากำไร การประเมินภาษีการค้าและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021