เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่6347/2540 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร ม.27 ทวิ 65 ตรี (13)

โจทก์ผลิตสิ่งทอแล้วขายให้บริษัท ส. บริษัท ส. เป็นผู้ส่งสินค้าไปจำหน่ายต่างประเทศเอง ดังนี้ค่าบำเหน็จนายหน้าต่างประเทศและค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสินค้าเพื่อส่งออกให้บริษัทใน ต่างประเทศดังกล่าว จึงเป็นค่าบำเหน็จและค่าใช้จ่ายของบริษัท ส. โจทก์จะนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาหักในการคำนวณกำไรสุทธิของโจทก์ไม่ได้ เพราะเป็นรายจ่ายต้องห้าม
ส่วนการที่บริษัท ส. ส่งบุคลากรมาเป็นกรรมการบริหารโจทก์ และเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีกับกฎหมายโดยไม่ได้รับเงินเดือนค่าจ้างจากโจทก์ ทำให้โจทก์มีกำไรสุทธิสูงกว่าที่ประมาณการไว้ ดังนั้น รายจ่ายค่าปรึกษาการบริหารงานที่โจทก์ได้จ่ายให้บริษัท ส. ไปไม่เป็นรายจ่ายต้องห้าม
โจทก์นำรายจ่ายต้องห้ามมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิโดยมีเจตนาเพื่อให้โจทก์ชำระภาษีลดน้อยลงกว่าที่ควรต้องเสีย การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ลดเบี้ยปรับเรียกเก็บจากโจทก์เพียงร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับตามกฎหมายนั้น นับว่าเป็นคุณแก่โจทก์แล้ว จึงไม่มีเหตุสมควรงดหรือลดเบี้ยปรับให้แก่โจทก์อีก

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021