เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่6305/2540 
นายสาธิต สยามรัตนกิจโจทก์

กรมสรรพากร ที่ 1 กับพวก

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร ม.3 อัฎฐ

การยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายบังคับให้ผู้อุทธรณ์ต้องกระทำเอง ทั้งมิใช่เรื่องเฉพาะตัว โจทก์จึงมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ โจทก์ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินก่อนโจทก์ผ่าตัดนัยน์ตาถึง 18 วัน ซึ่งเพียงพอที่โจทก์จะยื่นอุทธรณ์ได้ทัน แต่โจทก์เพิ่งมายื่นอุทธรณ์หลังครบกำหนดเวลาอุทธรณ์แล้วเกือบสองเดือน กรณีจึงถือได้ว่าไม่มีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้ ดังนั้นการที่จำเลยทั้งสองมีคำสั่งไม่อนุมัติให้ขยายเวลาอุทธรณ์ให้แก่โจทก์ จึงชอบด้วยมาตรา 3 อัฎฐ แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว และกรณีไม่มีเหตุที่ศาลจะสั่งขยายระยะเวลาอุทธรณ์ให้แก่โจทก์ตามคำขอได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021