เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่6211/2540 
กรมสรรพากรโจทก์

บริษัท บี พี ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ที่ 1

จำเลย
นายธานี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ 2
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 10

ตามคำฟ้องเป็นเรื่องที่โจทก์กล่าวอ้างให้จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ชำระบัญชีและจดแจ้งเสร็จการชำระบัญชีร่วมรับผิดในหนี้ภาษีอากรกับจำเลยที่ 1 ในทางละเมิด คดีของโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ภาษีอากร ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร เมื่อคดีของโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร โจทก์จึงยื่นฟ้องจำเลยที่ 2 ต่อศาลภาษีอากรกลางไม่ได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021