เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่4842 /2540 
บริษัท เอ็กซอนเคมีประเทศไทย จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (1) (2), 50, 52, 54, 65 ตรี (14)

โจทก์เป็นบริษัทในเครือของบริษัท อี ซี ซี ฯ ได้ซื้อสินค้าจากบริษัท อี ซี ซี ฯ เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย บริษัท อี ซี ซี ฯ เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ไม่มีสาขาในประเทศไทย บริษัท อี ซี ซี ฯ ได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท อี อาร์ ฯ ให้บริการทางวิชาชีพเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ โดยให้บริษัทในเครือรวมทั้งโจทก์ ได้รับผลประโยชน์และยอมผูกพันตามสัญญาต่อท้ายด้วย ในการจ่ายค่าบริการทางวิชาชีพ บริษัท อี ซี ซี ฯ ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง คู่สัญญา และผู้ผลิตสินค้า ไม่ต้องจ่ายค่าบริการทางวิชาชีพ แต่ผลักภาระเฉลี่ยค่าบริการให้บริษัทในเครือเป็นผู้จ่าย คิดค่าบริการเป็นสัดส่วนกับยอดขายสินค้าที่บริษัทในเครือได้รับ ถ้าขายสินค้าได้มากต้องจ่ายค่าบริการมาก โดยต้องจ่ายผ่านบริษัท อี ซี ซี ฯ โจทก์เป็นบริษัทในเครือ มิใช่ผู้ผลิตสินค้า ไม่มีการตั้งโรงงานสินค้า ไม่เคยได้รับบริการโดยเฉพาะจากบริษัท อี อาร์ ฯ เป็นแต่เพียงสั่งสินค้าเข้ามาจำหน่าย เมื่อโจทก์จ่ายค่าบริการทางวิชาชีพไปแล้ว โจทก์จะนำส่วนเฉลี่ยค่าบริการทางวิชาชีพดังกล่าวมาถือเป็นรายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะหาได้ไม่ ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (14)
ค่าพาหนะที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 42 (1) ต้องเป็นค่าพาหนะซึ่งลูกจ้างหรือพนักงานได้จ่ายไปจริงโดยสุจริต ตามความจำเป็นเฉพาะในการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน และได้จ่ายไปทั้งหมด ค่าพาหนะที่นายจ้างเหมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างไม่ได้รับยกเว้น การที่โจทก์จ่ายค่าพาหนะแก่พนักงานที่นำรถยนต์ส่วนตัวมาปฏิบัติงานในอัตราตายตัวโดยมีวิธีการคำนวณให้เท่าเทียมกันทุกคน จึงเป็นค่าพาหนะที่เหมาจ่ายไม่ได้รับยกเว้น โจทก์มีหน้าที่ต้องนำไปรวมคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งตามกฎหมาย

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021