เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่4781 /2540 
บริษัท โรจน์กสิกิจเฟอร์ติไลเซอร์ จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (4) (ก), 70

โจทก์ชำระเงินให้แก่บริษัทผู้ขายที่เป็นนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย เนื่องจากการชำระราคาสินค้าตามที่บริษัทผู้ขายผ่อนปรนให้ออกไปเป็นระยะเวลา 180 วัน โดยบริษัทผู้ขายคิดเป็นอัตราร้อยละ 10.8 ต่อปี เงินจำนวนดังกล่าวจึงเป็นเงินได้ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับดอกเบี้ย ผลประโยชน์ หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ได้จากสิทธิเรียกร้องในหนี้ทุกชนิด ตาม ป.ร.ก. มาตรา 40 (4) (ก) โจทก์มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่ง ตามมาตรา 70 แห่ง ป.ร.ก.

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021