เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่4768 /2540 
บริษัท ไฮโดรไทย จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 40(4) (ก), 70(2) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2534 มาตรา 3

โจทก์ซื้อสินค้าจากบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ และมิได้ประกอบกิจการใน ประเทศไทย ซึ่งมีข้อตกลงให้ชำระเงินภายใน 270 วัน นับแต่วันส่งมอบ หากชำระค่าสินค้าเกินกำหนด โจทก์ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 10.8 ต่อปี ปรากฏว่าโจทก์ชำระค่าสินค้าเกินกำหนดจึงต้องชำระดอกเบี้ยเพิ่มจากราคาสินค้าให้แก่ผู้ขาย จึงเป็นเงินได้ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับดอกเบี้ย ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ได้จากสิทธิเรียกร้องในหนี้ค่าสินค้า แม้จะไม่ได้เกิดจากการกู้ยืมเงิน พันธบัตร หุ้นกู้ หรือตั๋วเงินก็ตาม เมื่อโจทก์มีสิทธิที่จะชำระราคาสินค้าโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย แต่โจทก์ไม่ใช้สิทธินั้น โจทก์เลือกใช้สิทธิผ่อนปรนการชำระราคาโดยเสียดอกเบี้ย ดังนั้น ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจึงเป็นเงินได้ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับดอกเบี้ย อันเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่ง ป.ร.ก. เมื่อโจทก์จ่ายให้แก่ผู้ขายซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย อันเป็นการจ่ายจากประเทศไทย โจทก์มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และนำส่งอำเภอท้องที่ พร้อมยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกำหนด ตามมาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง ป.ร.ก.

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021