เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่4687 /2540 
บริษัท ยิบอินซอย จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 27 ตรี, 122 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 มาตรา 13

มาตรา 122 แห่ง ป.ร.ก. บัญญัติโดยชัดเจนให้ใช้บังคับแก่ผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากร หรือผู้เสียค่าเพิ่มอากรเกินไปตามกฎหมาย ต้องยื่นคำร้องขอคืนภายใน 6 เดือน นับแต่วันเสียอากรหรือค่าเพิ่มอากร
โจทก์จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์มีภาระภาษีธุรกิจเฉพาะ ทำให้โจทก์ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ใบรับ สำหรับจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เจ้าพนักงานที่ดินเรียกเก็บอากรแสตมป์จากโจทก์แทนจำเลย โดยโจทก์ไม่มีหน้าที่ต้องเสียตามกฎหมาย กรณีมิใช่การขอคืนค่าอากรที่จะต้องอยู่ภายใต้บังคับระยะเวลาตามมาตรา 122 แห่ง ป.ร.ก. โจทก์มีสิทธิฟ้องขอคืนค่าอากรแสตมป์จากจำเลยได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021