เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่4551 /2540 
บริษัท เพรสิเดนท์พาร์ค จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (9), 67 ทวิ, 68, 69, 71(1)

การที่โจทก์ไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแบบ ภ.ง.ด. 50 ของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2533 และปี 2534 ภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 68 และ 69 แห่ง ป.ร.ก. เจ้าพนักงานประเมินย่อมมีอำนาจประเมินตามมาตรา 71 (1) ทันที การที่ต่อมาเจ้าพนักงานประเมินจะมีหมายเรียกตรวจสอบภาษีมาถึงโจทก์ หรือโจทก์จะได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2533 และปี 2534 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ภายหลังการออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีอากรของโจทก์ ย่อมไม่อาจลบล้างอำนาจของเจ้าพนักงานประ เมินดังกล่าว

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021