เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่4144/2540 
บริษัท สองบุตรค้าวัสดุภัณฑ์ จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 82/5 (1) (3) (5), 89(7), 89/1

จำเลยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และดำเนินคดีอาญา แก่ผู้ทำลายระบบภาษีอากร (ตสอ.) เพื่อตรวจสอบการกระทำของกลุ่มบุคคล ซึ่งร่วมกันออกใบกำกับภาษีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยร่วมกันตั้งสถานประกอบการค้าขึ้นมาโดยมิได้มีการประกอบการค้าจริง และมีผู้นำเอาใบกำกับภาษีที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวไปใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
โจทก์เป็นผู้นำใบกำกับภาษีที่ออกโดยสถานประกอบการค้า 5 แห่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลผู้ออกใบกำกับภาษีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไปใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โจทก์กับผู้ออกใบกำกับภาษีพิพาทไม่ได้ซื้อขายสินค้าวัสดุก่อสร้างตามที่ระบุในใบกำกับภาษีพิพาท และโจทก์ไม่ได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบกำกับภาษีพิพาท โจทก์จึงไม่มีสิทธินำภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบกำกับภาษีที่ออกโดยสถานประกอบการ 5 แห่ง ดังกล่าวมาหักเป็นภาษีซื้อของโจทก์ โจทก์ต้องรับผิดชำระภาษีตามจำนวนภาษีที่นำมาใช้คำนวณ พร้อมเบี้ยปรับสองเท่า ตามมาตรา 89 (7) และเงินเพิ่มตามมาตรา 89/1 แห่ง ป.ร.ก.

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021