เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่4086/2540 
บริษัท ซิ่นเอี่ยว เซรามิคศิลปกรรม จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมาย มาตรา 82/5 (1) (2) (3), 86/4

โจทก์จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของสำนักงานใหญ่โดยใช้อัตราร้อยละ 0 แต่มิได้จดทะเบียนโรงงานเป็นสำนักงานสาขา สำนักงานใหญ่สั่งซื้อวัตถุดิบมาผลิตสินค้า ผู้ขายได้นำไปส่งที่โรงงาน(สาขาของโจทก์ ) และได้ออกใบกำกับภาษีระบุที่อยู่ของโรงงาน(สาขา) และส่วนหนึ่งได้ระบุที่อยู่ของนาย อ. ผู้เคยเป็นกรรมการของโจทก์ การที่โจทก์นำใบกำกับภาษีซื้อ ที่แก้ไขที่อยู่โรงงาน(สาขา) และที่อยู่ของผู้เคยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์มาเป็นที่อยู่ของสำนักงานใหญ่โดยผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษีลงลายมือชื่อกำกับนั้น เป็นการแก้ไขรายการเพื่อให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ซึ่งจำเลยมิได้โต้แย้งว่าสินค้าดังกล่าวโจทก์มิได้เป็นผู้สั่งซื้อ โจทก์มิได้มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี จึงไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขรายการที่อยู่ดังที่ระบุในมาตรา 86 /4 (3) อันจะทำให้ใบกำกับภาษีที่แก้ไขเป็นใบกำกับภาษีที่มีข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด โจทก์นำใบกำกับภาษีซื้อของสำนักงานใหญ่ดังกล่าวมาเครดิตในการคำนวณภาษีซื้อและคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มของสำนักงานใหญ่ของโจทก์ได้ตามกฎหมาย

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021