เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่3946/2540 
กรมสรรพากร โจทก์

นายไพฑูรย์ นวลมณี

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79 วรรคหนึ่ง , 207, 208

ขณะที่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลย ปรากฏว่าจำเลยแจ้งย้ายภูมิลำเนาออกจากเขตสาธร แล้วแจ้งขอย้ายไปอยู่ที่เขตบางรัก แต่จำเลยไม่ได้ดำเนินการแจ้งย้ายเข้าบ้านดังกล่าวแต่อย่างใด และหลังจากโจทก์ฟ้องคดี จำเลยได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี ถือว่าจำเลยเป็นบุคคลที่ไม่ปรากฏภูมิลำเนา ซึ่งศาลไม่อาจส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยได้ การส่งเอกสารโดยวิธีประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ จึงเป็นกระบวนพิจารณาที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79 วรรคหนึ่ง
จำเลยได้ย้ายภูมิลำเนาหลายครั้ง โดยมีพฤติการณ์ที่ทำให้น่าเชื่อว่าจำเลยกระทำโดยไม่สุจริต ถือได้ว่าเป็นการหาทางหลีกเลี่ยงที่จะไม่รับคำคู่ความหรือเอกสารใด ๆ ที่มีถึงตนจนต้องขาดนัดพิจารณา จึงไม่มีเหตุผลสมควรที่จะให้พิจารณาคดีใหม่ตามคำขอของจำเลย

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021