เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่3663/2540 
บริษัท มาบุญครองเทรดดิ้ง จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 20, 22, 27, 69 ทวิ , 65 ตรี (15)

โจทก์และบริษัทมาบุญครองไรชมิล จำกัด แม้จะเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน แต่ต่างก็เป็นนิติบุคคลต่างหากจากกัน ราคาข้าวที่โจทก์ซื้อจากบริษัทมาบุญครองไรชมิล จำกัด เป็นราคาเดียวกับราคาที่ลูกค้ารายอื่นซื้อ จึงเป็นราคาที่มีการซื้อขายกันจริงในท้องตลาด โจทก์มิได้ซื้อขายสูงกว่าราคาท้องตลาดแต่อย่างใด การประเมินของเจ้าพนักงานตามมาตรา 65 ตรี (15) จึงไม่ชอบ
โจทก์ขายน้อยกว่าข้อมูลการส่งออกตามใบขนสินค้าขาออก เมื่อโจทก์พิสูจน์ได้ว่า สินค้าที่ส่งออกจริงมีจำนวนน้อยกว่าที่ระบุไว้ในใบขนสินค้าขาออก โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำด่านศุลกากรได้บันทึกสลักหลังในใบขนสินค้าขาออกไว้เป็นหลักฐานตามจำนวนที่ส่งออกจริง จึงเป็นการบันทึกรายการครบถ้วนแล้ว
โจทก์บันทึกราคาขายเป็นเงินตราต่างประเทศ คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนตามที่กรมศุลกากรกำหนดไว้เป็นรายเดือน และโจทก์บันทึกจำนวนเงินตามที่โจทก์ได้รับจากลูกค้าจริง โดยบันทึกยอดขายตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง ณ วันที่ธนาคารได้รับเงินเข้าบัญชีของโจทก์ จึงเป็นการบันทึกราคาที่ถูกต้องตรงตามราคาในใบขนสินค้าขาออกของโจทก์แล้ว
การโอนบัตรชดเชยภาษี เจ้าพนักงานของจำเลยไม่อาจตรวจสอบได้ว่า เจ้าพนักงานประเมินยินยอมให้หักยอดบัตรชดเชยภาษี ที่โจทก์โอนให้แก่ผู้ส่งออกสินค้าผ่านโจทก์รายใดบ้าง เนื่องจากเอกสารสำนวนการตรวจสอบถูกไฟไหม้ จึงต้องถือว่าโจทก์ได้บันทึกรายได้บัตรชดเชยภาษีไว้ถูกต้องแล้ว

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021