เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่3662/2540 
บริษัท ชวริน จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 27, 65 ทวิ (2)

พระราชกฤษฎีกา ฯ (ฉบับที่ 145 ) พ.ศ. 2527 มาตรา 3, 4

เดิมโจทก์เลือกใช้วิธีการบัญชีสำหรับการคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน โดยใช้วิธีลดลงจากยอดคงเหลือ ต่อมาโจทก์ได้เปลี่ยนแปลงอัตราค่าเสื่อมราคาจากเดิม โดยหักค่าเสื่อมราคาตามสภาพความเป็นจริง เมื่อโจทก์ไม่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงจากอธิบดีกรมสรรพากร หรือผู้ที่อธิบดีกรมสรรพากรมอบหมาย โจทก์จึงเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาไม่ได้ ขัดต่อเงื่อนไขและอัตราที่กำหนดโดย พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527
เงินเพิ่ม ถือเป็นเงินภาษี และไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ลดหรืองด ศาลจึงไม่มีอำนาจพิจารณาลดหรืองดเงินเพิ่ม

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021