เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่3615/2540 
บริษัท พูลวัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (15) (18), 79 ทวิ (6) เดิม

การซื้อมันเส้นของโจทก์ ราคาซื้อสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับคุณภาพของมันเส้น ว่ามีความชื้นหรือสิ่งปนเปื้อนเกินมาตรฐานที่โจทก์กำหนดหรือไม่ หากปรากฏว่ามันเส้นที่จะรับซื้อมีค่าความชื้น หรือสิ่งปนเปื้อนเกินมาตรฐาน โจทก์จะคำนวณน้ำหนักมันเส้นโดยตัดน้ำหนักตามเปอร์เซ็นต์ความชื้น หรือสิ่งปนเปื้อนที่เกินมาตรฐาน และคำนวณเงินค่ามันเส้นที่ต้องจ่ายให้ผู้ขายจากน้ำหนักสุทธิ ภายหลังการตัดน้ำหนักดังกล่าว ดังนั้น การที่โจทก์รับซื้อมันเส้นในราคาสูงหรือต่ำกว่าราคาเฉลี่ยของสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา ก็อาจอยู่ในกรอบของราคาตลาดได้ มิใช่แสดงว่าราคาที่โจทก์ซื้อสูงเกินปกติโดยไม่มีเหตุผล และวิธีการสุ่มตัวอย่างจากรายชื่อผู้ขายบางส่วน โดยมิได้ตรวจสอบจากเอกสาร การที่ถือว่ารายจ่ายของโจทก์ทุกรายการ และรายจ่ายค่าซื้อมันเส้นทั้งหมดของโจทก์ เป็นรายจ่ายที่ไม่อาจพิสูจน์ตัวผู้รับได้ และเจ้าพนักงานถือว่าเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (15) (18) จึงไม่ชอบ
การประเมินด้วยวิธีการตามมาตรา 79 ทวิ (6) เดิม เป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับแก่ภาษีการค้าจะนำไปใช้ในการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลหาได้ไม่

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021