เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่3613/2540 
นายสุทัศน์ กุลสันติพงศ์ โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225

พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528

มาตรา 29

โจทก์ได้ยื่นแบบขอชำระภาษีอากรค้าง เพื่อขอใช้สิทธิตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายเวลายื่นรายการชำระภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2534 โจทก์มีสิทธิยกปัญหาขึ้นอุทธรณ์หรือไม่นั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน โจทก์ย่อมมีสิทธิยกปัญหาดังกล่าวขึ้นในชั้นอุทธรณ์ได้ ตาม ป.วิ.แพ่ง มาตรา 225 วรรคสอง ประกอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 29
โจทก์ไม่นำค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายที่กฎหมายกำหนดไว้มาหัก แต่จะหักตามความจำเป็นและสมควร โจทก์ก็มีหน้าที่จะต้องนำหลักฐานมาพิสูจน์ เมื่อโจทก์ไม่นำหลักฐานมาพิสูจน์ การที่เจ้าพนักงานประเมินพิจารณาหักค่าใช้จ่ายให้เท่าที่ตรวจพบ จึงเป็นการประเมินที่ชอบแล้ว<

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021