เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่3612/2540 
บริษัท ซอลท์วอเตอร์ จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 77/1(10), 78/1(2), 87, 81(1)(ต)

สัญญาระหว่างโจทก์กับบริษัท ท. เป็นสัญญาเช่าที่ดิน และอาคารศูนย์ฝึกอบรมโดยบริษัท ท. ต้องออกเงินช่วยค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรม เงินช่วยค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าวจึงเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่า ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 77/1 (10) คำว่า "บริการ" ให้หมายความถึงการกระทำใด ๆ อันอาจหาประโยชน์อันมีมูลค่า ซึ่งมิใช่การขายสินค้า การให้เช่าทรัพย์สินจึงถือเป็นการให้บริการอย่างหนึ่ง แต่เป็นการให้บริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (1) (ต) และเป็นกิจการที่ไม่มีสิทธิขอเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81/3 โจทก์จึงไม่มีหน้าที่และความรับผิดต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากเงินค่าบริการดังกล่าว และโจทก์ไม่มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีและนำส่งภาษีขายเงินค่าก่อสร้าง
โจทก์จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในกิจการหลายประเภท ภาษีขายของค่าบริการที่โจทก์ได้รับจากเงินช่วยค่าก่อสร้าง ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ฟังได้ว่าโจทก์มีภาษีขายของค่าบริการอื่น ซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น โจทก์จึงมีหน้าที่ลงรายงานภาษีขายภายใน 3 วันทำการ ตามมาตรา 87 แห่ง ป.ร.ก.

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021