เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่3414/2540 
บริษัท เอ. บี. ซี โปรดักส์ จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 77/1 (13) (14) (15)

ตามมาตรา 71/1 (13) (14) (15) ผู้ประกอบการ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ส่งออก และเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 หมายถึง บุคคลที่ขายสินค้าซึ่งส่งออกนอกราชอาณาจักร เพื่อส่งไปต่างประเทศ
โจทก์ประกอบกิจการส่งอาหารกระป๋องให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ โดยผู้ซื้อในต่างประเทศจะเปิด L/C ในนามของโจทก์ โจทก์จะออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ ผู้ซื้อจะชำระราคาสินค้าโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของโจทก์ที่เปิดไว้กับธนาคาร ใบกำกับสินค้าและใบตราส่งระบุชื่อโจทก์เป็นผู้ส่งออก โจทก์สั่งซื้อสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตในราชอาณาจักร โดยให้โรงงานส่งสินค้าถึงท่าเรือและยื่นใบขนสินค้าในนามของโรงงาน แม้ไม่มีหนังสือแต่งตั้งให้โรงงานออกใบขนสินค้าก็ไม่ทำให้โจทก์ไม่ใช่ผู้ส่งออก ถือได้ว่าโจทก์เป็นบุคคลที่ขายสินค้าซึ่งส่งออกนอกราชอาณาจักร เพื่อส่งไปต่างประเทศ จึงเป็นผู้ส่งออกซึ่งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021