เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่3049/2540 
บริษัท วรจักรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 88 ทวิ (1), ประเภทการค้า 4 (รับจ้างทำของ)

โจทก์ทำสัญญาซื้อขายลิฟท์ เครื่องปรับอากาศ บันไดเลื่อน และรับจ้างติดตั้งด้วย โดยระบุราคาลิฟท์ เครื่องปรับอากาศหรือบันไดเลื่อน รวมอากรขาเข้า ภาษีการค้าและราคาขนส่ง ถึงสถานที่ติดตั้งส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งระบุราคาค่าแรงงานติดตั้งพร้อมวัสดุอุปกรณ์ ตามสัญญาเป็นสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้างทำของรวมอยู่ในสัญญาฉบับเดียวกัน กระทำได้ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เฉพาะสินค้าลิฟท์ เครื่องปรับอากาศและบันไดเลื่อน โจทก์ได้เสียอากรขาเข้าและภาษีการค้าเมื่อขณะนำเข้าแล้ว เมื่อโจทก์นำไปขายจึงไม่ต้องเสียภาษีการค้าอีก
โจทก์มิได้ยื่นแบบแสดงรายการการค้า โดยแสดงรายรับขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 ของยอดรายรับที่แสดงในแบบแสดงรายการการค้า เจ้าพนักงานประเมินจึงต้องทำการประเมินภายในกำหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการการค้า หรือวันที่ยื่นแบบแสดงรายการการค้า แล้วแต่วันใดจะเป็นวันหลัง ตามมาตรา 88 ทวิ (1) ที่ใช้บังคับขณะพิพาท ภาษีการค้าปี 2528, 2529 ทำการประเมินภาษีปี 2537 จึงเกินกำหนดเวลา 5 ปี การประเมินภาษีการค้าจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021