เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2851/2540 
บริษัท เต็กแสงยางพารา จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 19, 20, 30, 31 วรรคสอง, 65 ตรี (18)

เจ้าพนักงานประเมินมิได้ทำการประเมินภาษีอากรกรณีโจทก์มีรายจ่ายซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้รับ การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์มีรายจ่าย ซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้รับ อันเป็นรายจ่ายต้องห้ามไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี(18) และปรับปรุงรายได้ของโจทก์เพิ่มขึ้น ถือว่าเป็นการข้ามขั้นตอนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 19, 20 จึงไม่ชอบ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอำนาจหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ของผู้เสียภาษีอากร ตามประเด็นที่เจ้าพนักงานประเมินได้ทำการประเมินเท่านั้น จะพิจารณาและวินิจฉัยในประเด็นอื่นนอกจากนั้นไม่ได้ เพราะมาตรา 31 วรรคสอง มิใช่บทบัญญัติให้อำนาจคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาประเด็นใดก็ได้

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021