เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2818/2540 
กรมสรรพากร โจทก์

บริษัท จอมเทียนยอร์ชคลับ จำกัด กับพวก

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 27, 30, 71(1), 89(2), 91/5(6), 91/6(3), 91/21

ประมวลกฎมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1250, 1270, 1271, 1249

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528

มาตรา 10 วรรคสอง

จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเลิกและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อ 10 กันยายน 2536 มีจำเลยที่ 2 ป็นผู้ชำระบัญชี โจทก์ออกหมายเรียกตรวจสอบเมื่อ 20 ธันวาคม 2537 และแจ้งการประเมินภาษีเพิ่มเติม 28 กุมภาพันธ์ 2538 จำเลยที่ 1 ทราบและได้ชำระหนี้บางส่วน
โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ชำระบัญชี ได้ดำเนินการชำระบัญชี และจดแจ้งเสร็จการชำระบัญชีโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย จึงต้องร่วมรับผิดในหนี้ค่าภาษีอากรร่วมกับจำเลยที่ 1 ซึ่งจำเลยที่ 2 ต่อสู้คดีว่า แม้ ป.พ.พ. มาตรา 1249 บัญญัติให้บริษัทต้องรับผิดอยู่ตราบเท่าเวลาเพื่อการชำระบัญชี แต่มิได้บัญญัติให้ผู้ชำระบัญชีต้องรับผิดชอบด้วย เมื่อจำเลยที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตมิได้ฝ่าฝืนกฎหมายเสร็จสิ้นลงก่อนการประเมินภาษีอากร จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องร่วมรับผิด กรณีเป็นเรื่องที่โจทก์กล่าวอ้างให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดในหนี้ภาษีอากรกับจำเลยที่ 1 ในทางละเมิด คดีของโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 นั้น ประธานศาลฎีกาวินิจฉัยตาม พ.ร.บ. วิภาษี ฯ มาตรา 10 วรรคสองว่า กรณีมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ภาษีอากร คดีของโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ไม่อยู่ในอำนาจ พิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021