เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2514/2540 
บริษัท เอ.จี.ยูเนี่ยน จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 30(2), 89(4)ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)

โจทก์นำใบกำกับภาษีซื้อการก่อสร้างอาคารที่โจทก์ใช้ประกอบกิจการมาหักขอคืนภาษี ได้รับคืนไปแล้ว ซึ่งกรณีดังกล่าวต้องเฉลี่ยภาษีซื้อ เมื่อเจ้าพนักงานประเมินทำการประเมินภาษีเพิ่มเติมและแจ้งให้ชำระเบี้ยปรับ ตาม ม. 89 (4) โจทก์ยินยอมชำระคืนทั้งหมดแต่ของดเบี้ยปรับทั้งหมด เมื่อข้อเท็จจริงฟังว่าโจทก์สุจริต มิได้จงใจหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ศาลพิจารณางดเบี้ยปรับทั้งหมด จึงถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้ว
การที่จำเลยอ้างว่าการลดหรืองดเบี้ยปรับแก่โจทก์เป็นอำนาจของเจ้าพนักงานจำเลยซึ่งเป็นอำนาจฝ่ายบริหาร และไม่มีบทบัญญัติประมวลรัษฎากรให้อำนาจศาลลดหรืองดเบี้ยปรับนั้น ตามมาตรา 30 (2) โจทก์มีสิทธิฟ้องต่อศาลเพื่ออุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ศาลจึงมีอำนาจในการพิจารณาว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ว่าเหมาะสมหรือชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากห้ามศาลใช้ดุลพินิจ การฟ้องคดีของโจทก์ย่อมไม่เกิดประโยชน์

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021