เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2466/2540 
บริษัท โกลเด็น ฟาร์มมิ่ง จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 77/1 (8)(ฉ), 81 (1)(ข), 91/26

ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เลิกประกอบกิจการ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าคงเหลือ หรือทรัพย์สินที่ผู้ประกอบการมีไว้ในการประกอบกิจการ ณ วันเลิกประกอบกิจการ ตามมาตรา 77/1 (8) (ฉ) การที่โจทก์เลิกกิจการและขายทรัพย์สินที่มีไว้ในการประกอบกิจการ ถือว่าเป็นการขาย ตามมาตรา 71/1 (8) (ฉ) จึงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
โจทก์ขายที่ดินและอาคารบนที่ดิน ที่ดินที่โจทก์ขายนั้นเป็นที่ดินที่ใช้ในกิจการเลี้ยงนกกระทา ถือเป็นที่ดินที่ใช้ในการเกษตรกรรม ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534 มาตรา 3 (5) แต่ไม่รวมถึงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ดังนั้น โจทก์ต้องนำรายรับของราคาอาคารมาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021