เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2392/2540 
บริษัท รวมวัสดุก่อสร้าง จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 3 เบญจ, 65 ตรี(9), 71 (2)

ประเภทการค้า 4 (รับจ้างของ) ชนิด 1

โจทก์ประกอบกิจการจำหน่ายกระเบื้องยาง นำเข้า และส่งออกวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการตกแต่งภายใน จำเลยออกคำสั่งให้เจ้าพนักงานเข้าตรวจค้นและยึดเอกสารที่บริษัทโจทก์ เจ้าพนักงานประเมินถือเอารายรับการขายสินค้าตามเอกสารที่ยึดมาเป็นรายได้ของโจทก์ เมื่อเอกสารดังกล่าวมีแต่รายชื่อร้านค้า และจำนวนเงิน บางฉบับปรากฏเพียงจำนวนเงินยอดขายแต่ละเดือน โดยไม่มีรายละเอียดหรือรายการอื่นใดที่จะพิจารณาให้เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าเป็นรายได้ของโจทก์ ทั้งไม่มีเอกสารอื่นประกอบการแสดงที่มาของรายได้ตามเอกสารดังกล่าว แม้เอกสารนั้นจะได้ยึดไปจากบริษัทโจทก์ แต่โจทก์นำ สืบมีเหตุผลน่าเชื่อถือว่า เอกสารดังกล่าว
เป็นสถิติ ข้อมูลที่พนักงานขายของโจทก์เก็บรวมรวมข้อมูลการขายสินค้าของบริษัทคู่แข่งไว้ เพื่อนำมาประเมินวางแผนการตลาดและการขายของโจทก์ เป็นเอกสารที่พนักงานจัดทำขึ้นเอง มิใช่เอกสารแสดงรายได้ที่คำนวณจากกิจการ หรือเนื่องจากกิจการที่แท้จริงของโจทก์ ศาลวินิจฉัยให้เพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีการค้า เฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้และรายรับจากการขายสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากการประเมินที่นำรายได้จากเอกสารที่ยึดจากโจทก์

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021