เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2388/2540 
บริษัท มหาสมุทรการสุรา จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 19, 22, 23, 27, 65 ทวิ, 65 ตรี

โจทก์ประกอบกิจการจำหน่ายสุราภายในประเทศ ผลการตรวจสอบภาษีอากรของเจ้าพนักงานประเมินใช้วิธีการตรวจสอบตามหลักการทำบัญชี และตรวจสอบเอกสารที่สามารถเรียกและรวบรวมได้ ประกอบกับข้อเท็จจริงจากคำให้การของผู้รับมอบอำนาจโจทก์ มีเหตุผลน่าเชื่อว่า โจทก์ลงรายรับการขายสุราไม่ครบถ้วน และหักค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้างถาวรสูงกว่าปกติ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข มาตรา 65 ทวิ, 65 ตรี จึงนำรายรับและค่าเสื่อมราคาดังกล่าว บวกเข้ากับกำไรสุทธิ เป็นการประเมินภาษีอากรที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว
การเสียเงินเพิ่ม เนื่องจากผู้เสียภาษีไม่เสียหรือนำส่งภาษีอากรภายในกำหนดนั้น กฎหมายกำหนดไว้แน่นอน ตามมาตรา 27 โดยไม่มีข้อยกเว้นให้งดเก็บและจะลดได้ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ศาลจึงไม่มีอำนาจพิจารณางดหรือลดเงินเพิ่มให้โจทก์
การงดหรือลดเบี้ยปรับ พิจารณาจากข้อเท็จจริงว่าโจทก์มีเจตนาหลีกเลี่ยง และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบไต่สวนหรือไม่ ตามข้อเท็จจริงและพฤติการณ์โจทก์มิได้เจตนาหลีกเลี่ยงและให้ความร่วมมือ ศาลพิจารณาลดเบี้ยปรับกึ่งหนึ่ง

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021