เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2345/2540 
กรมสรรพากร โจทก์

บริษัท ชัยวุฒิซัพพลาย จำกัด กับพวก

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 237

ประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145

โจทก์ประกอบกิจการผลิตสินค้าปูนซิเมนต์ขายให้บริษัท ค. โจทก์ถือหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัท ค. ต่อมาบริษัท ค. เปลี่ยนชื่อและการประกอบกิจการ ได้โอนกิจการทั้งหมดให้โจทก์ เป็นที่ดินและอาคารบนที่ดิน โจทก์ใช้ประโยชน์ประมาณ 5 ปี ต่อมาตั้งสำนักงานใหญ่ จึงได้ย้ายมาไม่มีความจำเป็นต้องใช้ที่ดินและอาคารดังกล่าว จึงเสนอขายต่อบุคคลทั่วไป เป็นจำนวนเงินที่สูงมาก โจทก์ไม่มีวัตถุประสงค์ขายที่ดิน
โจทก์ซื้อที่ดินและอาคารมาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการค้า ต่อมาเมื่อหมดความจำเป็นทางธุรกิจจึงขายไป แม้จะขายได้ราคาสูงกว่าราคาที่ซื้อมาเป็นจำนวนมาก ก็เป็นไปตามปกติของราคาที่ดินและอาคารที่สูงขึ้นตามกาลเวลาของราคาตลาด มิใช่มีลักษณะเป็นทางการค้าหรือหากำไร ถือไม่ได้ว่าโจทก์ขายที่ดิน และอาคารไปเป็นทางการค้าหรือหากำไร โจทก์ไม่ต้องเสียภาษีการค้า ตามบัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภทการค้า 11 แห่ง ป.ร.ก

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021