เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2153/2540 
บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 18

ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีอากรประเมินซึ่งหากผู้ต้องเสียภาษีไม่ยื่นเสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานประเมินเมื่อตรวจสอบพบแล้วจะทำการประเมินภาษีแล้วแจ้งจำนวนภาษีที่จะต้องชำระไปยังผู้ต้องเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร มาตรา 18 เมื่อรับแจ้งแล้วผู้ต้องเสียภาษียังมีสิทธิที่จะอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และต่อศาลต่อไปตามลำดับได้ แสดงว่าก่อนทำการประเมินและแจ้งพิจารณาอุทธรณ์และต่อศาลต่อไปตามลำดับได้ แสดงว่าก่อนทำการประเมินและแจ้งไปยังผู้ต้องเสียภาษียังไม่อาจถือได้ว่าผู้ต้องเสียภาษีเป็นหนี้ภาษีที่แน่นอน ผู้ต้องเสียภาษีจึงยังไม่อาจที่จะตกลงสละสิทธิหรือประนีประนอมยอมความในหนี้ภาษีนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850 ได้ การที่ผู้ต้องเสียภาษีอากรทำบันทึกข้อตกลงยอมรับผิดชำระหนี้ภาษีอากรต่อกรมสรรพากร จึงยังถือไม่ได้ว่าเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021