เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2004/2540 
บริษัท สกายเท็กซ์ จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 89 (3) (4)

ก โจทก์จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 7 ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แสดงยอดซื้อที่เสียภาษีแล้ว 19,562,069.- บาท โจทก์ขอคืนภาษี 1,369,344.83 บาท โดยมิได้ยื่นเอกสารรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย ต่อมาโจทก์พบว่าผิดพลาด จึงแจ้งเจ้าพนักงานของจำเลยว่ามียอดซื้อเพียง 19,562.69 บาท เจ้าพนักงานจำเลยได้ออกตรวจปฏิบัติการ เรียกเอกสารตรวจสอบ ต่อมาได้แจ้งให้โจทก์ชำระเบี้ยปรับหนึ่งเท่าของจำนวนภาษีซื้อที่แสดงไว้เกิน
การยื่นแบบแสดงรายการของโจทก์ เป็นเหตุให้จำนวนภาษีซื้อในเดือนภาษีที่แสดงไว้คลาดเคลื่อนไป โจทก์จึงต้องเสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของจำนวนภาษีซื้อที่แสดงไว้เกิน ตามมาตรา 89 (4) แม้จะเป็นการกระทำโดยมีเจตนาหรือไม่ โจทก์ก็ยังคงต้องรับผิด

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021